Algemene Voorwaarden voor consumenten

ARTIKEL 1. INFORMATIE OVER ONS

Wij zijn Touch Cards Company B.V., handelend onder de naam “IJscadeau”. U kunt ons als volgt bereiken:

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

Telefonisch:
010 – 204 3024

Mailen:
info@ijscadeaukaart.nl

Schrijven:
Blaak 16, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Bekijken:
www.ijscadeaukaart.nl

ARTIKEL 2. DEFINITIES

Acceptanten:

De contractuele wederpartijen van Touch Cards Company B.V. die de IJscadeaukaart accepteren als betaalmiddel voor maximaal het bedrag dat op de betreffende IJscadeaukaart is geladen. De Acceptanten staan op www.ijscadeaukaart.nl genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen;

IJscadeaukaart:

De cadeaukaart die uitgegeven wordt door Touch Cards Company B.V. en die aan de Houder ervan het recht geeft het bedrag dat op de cadeaukaart is geladen te besteden bij de Acceptanten;

Consument:

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Houder:

Een Consument die tevens houder is van een IJscadeaukaart.

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID

3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Touch Cards Company B.V. betreffende de IJscadeaukaart en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en Touch Cards Company B.V. betreffende de IJscadeaukaart. 

3.2 De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden door ontvangst van de IJscadeaukaart, op welke IJscadeaukaart naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen 

3.3 Indien mogelijk worden de algemene voorwaarden aan de Consument ter hand gesteld voordat de Consument de IJscadeaukaart ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de Algemene Voorwaarden raadplegen op www.ijscadeaukaart.nl waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen op de IJscadeaukaart. 

3.4 De algemene voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

ARTIKEL 4. ONTVANGST EN GEBRUIK

4.1 De IJscadeaukaarten worden door Nationale Postcode Loterij N.V. geschonken aan bepaalde Consumenten (prijswinnaars).

4.2 Elke IJscadeaukaart heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Een IJscadeaukaart geeft het recht op het in één keer vrij besteden van het bedrag dat vermeld staat op de IJscadeaukaart aan het ijs-assortiment van de deelnemende locatie. De IJscadeaukaart kan niet in delen worden verzilverd en is niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen, tenzij de Acceptant anders aangeeft.

4.3 Onmiddellijk na het moment dat de IJscadeaukaart is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de Houder en Touch Cards Company B.V. en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant

4.4 De IJscadeaukaarten zijn niet verhandelbaar.

ARTIKEL 5. GELDIGHEID

5.1 Elke IJscadeaukaart is vanaf de dag van activatie 2 jaar geldig tenzij anders vermeld. Op www.ijscadeaukaart.nl is de geldigheidstermijn van de IJscadeaukaart te controleren. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de IJscadeaukaart niet meer te verzilveren. Touch Cards Company B.V. behoudt het recht om de verlopen IJscadeaukaart te blokkeren.

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN RETOUR

6.1 De prijs op de IJscadeaukaart is in euro’s en geeft uitsluitend recht op het (bij een Acceptant) vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat. Op de IJscadeaukaart is geen btw van toepassing.

6.2 De IJscadeaukaart kan niet in delen worden verzilverd (zie artikel 4.2). Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de IJscadeaukaart staat, dient de Houder het overige verschuldigde bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.

6.3 Touch Cards Company B.V. neemt geen IJscadeaukaarten retour.

6.4 Het is niet mogelijk om een IJscadeaukaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

ARTIKEL 7. VERLIES

7.1 De Houder dient de IJscadeaukaart zorgvuldig te bewaren.

7.2 Bij verlies, diefstal of beschadiging van een IJscadeaukaart waardoor deze naar de mening van Touch Cards Company B.V. niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, dan wel bij of ongeautoriseerd gebruik van een IJscadeaukaart, is Touch Cards Company B.V. niet aansprakelijk. Touch Cards Company B.V. zal geen nieuwe IJscadeaukaart aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte IJscadeaukaart in welke vorm dan ook vergoeden.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Touch Cards Company B.V. is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet-nakoming van de algemene voorwaarden door Touch Cards Company B.V. onder toepassing van artikel 6:98 BW.

8.2 Touch Cards Company B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot het product dat de Acceptant levert voor de verzilverde IJscadeaukaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 4.3).

8.3 Niettegenstaande artikel 10.1 aanvaardt Touch Cards Company B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de IJscadeaukaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de IJscadeaukaart.

8.4 Touch Cards Company B.V. verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de uitgaven van de IJscadeaukaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

8.5 Touch Cards Company B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een IJscadeaukaart en/of op www.ijscadeaukaart.nl vermeld is, dan wel enige vorm van schade die inherent is aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

8.6 Touch Cards Company B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Touch Cards Company B.V. via www.ijscadeaukaart.nl.

8.7 www.ijscadeaukaart.nl kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. Touch Cards Company B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

8.8 Touch Cards Company B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade).

8.9 De maximale aansprakelijkheid van Touch Cards Company B.V. is het bedrag dat de Consument voor de IJscadeaukaart in het onderhavige geval heeft betaald.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

9.1 In het geval van overmacht heeft Touch Cards Company B.V. het recht om de uitvoering van de IJscadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Touch Cards Company B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

ARTIKEL 10. FRAUDE

10.1 In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft Touch Cards Company B.V. het recht om naar eigen keuze, de koop van de IJscadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de IJscadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Touch Cards Company B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan. 

ARTIKEL 11. COPYRIGHT

11.1 Alle rechten zijn voorbehouden aan Touch Cards Company B.V. Niets van www.ijscadeaukaart.nl mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Touch Cards Company B.V.

ARTIKEL 12. OVERIG

12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Touch Cards Company B.V. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op deze pagina.

©2024, Touch Cards Company B.V. All rights reserved.